تعرفه و قیمت های

اجاره ماینر همیار ماینر

اجاره ۱۲ ماهه ۶۶.۷ Th/s

۵۰میلیون تومان

اجاره ماینر پکیج شماره 4

اجاره ۱۲ ماهه ۳۳.۴ Th/s

۲۵میلیون تومان

اجاره ماینر پکیج شماره 3

اجاره ۱۲ ماهه ۲۰ Th/s

۱۵میلیون تومان

اجاره ماینر پکیج شماره 2

اجاره ۱۲ ماهه ۶.۷ Th/s

۵میلیون تومان

اجاره ماینر 10 تراهشی